Климатици и климатични системи | CoolAir Ltd.

Продукти

Предмет и Дейност на фирмата е изграждането и поддържането на инсталации за кондициониране на въздуха в сгради чрез използването на климатични, вентилационни и термопомпени системи с висока енергийна ефективност. Също така и изграждането на хладилни камери в широк диапазон от мощности.

КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ въздух~въздух

• Инверторни сплит и мултисплит системи за дома или офиса

Фирмата работи с реномирани марки климатици и богата гама от модели от висок енергиен клас и с висок коефициент на преобразуване на електрическата енергия в топлинна и студова мощност. Като може да разчитате на Нас за извършване на доставка, монтаж, сервиз, гаранционна и след гаранционна поддръжка на всякакъв вид климатични съоръжения.

Основни предимства за Вас:
- компактни модели за всякакъв вид помещения
- възможност за избор на стил за различни типове декори на Вашия дом
- широк диапазон от мощности

- Wi-Fi контрол

• Мултизонални климатични системи VRV(VariableRefrigerantValue) за търговски и индустриални приложения

Тези системи дават възможност за климатизирането на офиси, хотели, търговски центрове и др., с използването на едно външно тяло и необходимия брой вътрешни тела, в рамките на желаната мощност. Агрегатът самоконтролира произвежданата енергия в зависимост от броя и натовареността на терминалните устройства.

Компресорите работят с хладилни агенти, отговарящи на най-новите норми за защита на озоновия слой. При тези машини е възможна и едновременната работа на различни режими (топло/студено) на вътрешните тела от една система. Има широк диапазон от избор на място за монтаж на вътрешните тела. Предлагат се подови, таванни, стенни тела. Както и въздушни завеси за входове и боксове за вентилация на директно изпарение с рекуперация.

Основни предимства за Вас:
- инверторни технологии от ново поколение с ниски експлоатационни разходи и максимален контрол на потреблението на енергия;
- системи за сградно управление, индивидуален и централизиран контрол;
- широка гама от вътрешни тела с възможности за включване на въздушни завеси за входове и вентилационни боксове на директно изпарение с рекуперация.

МАРКИ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ - Представяне

Компанията

“Gree Electric Appliances” Inc.

от Джухай (Китай) е била основана през 1991 година. Тя представлява най-големият в света производител на специализирани уреди за климатизация, който интегрира в себе си изследователска и развойна дейност, производство, маркетинг и обслужване. Тя се е посветила на предоставяне на високотехнологични и висококачествени продукти на потребителите по целия свят. Продуктите RAC (Уреди за битова климатизация) и CAC (Уреди за централна климатизация) на GREE са класифицирани в 20 категории, 400 серии и повече от 7,000 модела, с което се задоволяват изискванията на всички сегменти на пазарите.

Daikin

Системите за отопление и охлаждане осигуряват перфектна топлина и студ през цялата година чрез високоефективните си системи , като намаляват вашите сметки за енергия, както и емисиите на СО2, а това се отразява еднакво добре както на вашия бюджет, така и на околната среда. За повече информация, както и актуални ценови предложения, моля свържете се с нас!

Mitsubishi Electric Group

Компанията е лидер в производството и продажбата на електрическо и електронно оборудване, което се използва в енергийните и електрически системи, електронни приспособления и домакински електроуреди. Корпоративното мото на Mitsubishi Electric Group е „Промяна към по-добро” - По-добра работа, по-ниска консумация на енергия и по-дълъг живот.Климатици, които възвръщат инвестицията Ви с дълъг живот и ниска консумация на енергия.

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ,ОХЛАЖДАНЕ И ГОРЕЩА ВОДА

ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ въздух~вода ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ГОРЕЩА ВОДА ЗА ДОМА

Този тип системи са идеални за инсталиране в съществуващи отоплителни инсталации като подмяна на Вашия стар газов, нафтов, електрически или на твърдо гориво котел. Принципът на работа е както при обикновенна сплит система – външното тяло на термопомпата извлича топлината от външния въздух и я предава на вътрешното тяло (пластинчат топлообменник) посредством свързващи тръбопроводи с хладилен агент. В топлообменникът става и предаването на топлината към вътрешносградната инсталация.

Основни предимства за Вас:
- запазване на съществуващата инсталация, което спестява значителни разходи;
- високо ефективни термопомпи с изходяща температура на подавания флуид от 45 С до 80С без използване на електрически нагревател;
- ниски експлоатационни разходи и минимална поддръжка;
- лесен и удобен контрол на машината чрез дистанционно управление, централна конзола, Wi-Fi....;
- Възможни режими на работа на инсталацията са охлаждане, отопление и осигуряване на битова гореща вода.

МОДЕЛИ

Забележка:

Ако машината се използва за охлаждане е необходимо изолиране на тръбопроводите и тръбните трасета, както и подмяна на отоплителните тела (радиатори) с вентилаторни конвектори.

ТЕРМОПОМПЕНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРЕДАВАЩИ ТОПЛИНАТА ОТ ПОДПОЧВЕНИ, ДРЕНАЖНИ ИЛИ ДР. ВОДИ(хидротермални)ИЛИ ОТ ЗЕМЯТА (геотермални)КЪМ ВОДАТА ВЪВ ВЪТРЕШНОСГРАДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ГОРЕЩА ВОДА ЗА ДОМА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕРМОПОМПАТА?

Термопомпата е хладилна машина, която осъществява ефективен начин за осигуряване на топлина и студ в редица приложения, използвайки възобновяем източник на топлина. Дори при температури на такива източници, които приемаме за ниски – като на атмосферния въздух, почвата, водата от естествените водни басейни и др., които непрекъснато се обновяват от слънцето. Чрез добавяне на допълнителна енергия, термопомпата може да повиши температурата на този енергиен източник до необходимото ниво. По подобен начин термопомпата може също да използва отпадна топлина от източник, като например индустриален процес, охлаждащо оборудване или отработен въздух от вентилация на сгради. Термопомпите могат да се прилагат за целите на отопляване, загряване на вода и охлаждане в жилищни и офис сгради, хотели, училища и др. Ако горивото, използвано в конвенционални котли се насочи към захранване на ТП, разходът му ще се намали с 35 – 50%, което ще резултира и в намаляване на емисиите вредности с 30 – 50%.

ВИДОВЕ

• Хидротермални термопомпи вода~вода

Този тип термопомпи използват топлинната енергия на подпочвените води (сондаж, кладенец, дренажни води и др.). Водата от източника се изпомпва до термопомпата, където се охлажда. Отнетата топлина се отдава на топлоностителя на вътрешносградната инсталация, а охладената вода се реинжектира (връща) в попивателен кладенец или сондаж.

Предимства:
- Гарантирано постоянен висок COP (коехициент на трансформация на електрическа енергия в топлинна), поради непроменливата температура на подпочвените води (коефициентът варира от 5 до 7 или от 1kW електрическа енергия извличаме 5-7кW топлинна/студова мощност);
- 100% автоматизиран процес на пренасяне на топлинната енергия от източника до вътрешносградната инсталация;
- Богата гама от мощности;
- Нисък дял на вредните емисии, отделяни в околната среда.

• Геотермални термопомпи земя~вода

Този тип термопомпи се разделя на два вида, като и двата използват геотермалната енергия под формата на топлина от земята. Първият вид използва хоризонтален топлообменник, чрез който се извлича топлината от плитките почвени слоеве и се пренася до термопомпата. Този топлообменник представлява хоризонтална тръбна разводка от полиетиленова тръба, положена в изкопи на дълбочина 180см под котата на естествения терен. Като основен недостатък може да се отбележи необходимостта от голяма свободна площ за разполагане на топлообменникът. Това обуславя и по-малки мощности на термопомпени агрегати от този вид.

При втория вид се използва вертикален топлообменник, чрез който се извлича топлината от земните недра, породена от радиоактивните процеси в земното ядро. Този топлообменник представлява специализирана полиетиленова тръба, положена вертикално в сондажен отвор с дълбочина 100м, в която циркулира топлоносител (разтвор на етилен гликол). Тръбата се уплътнява с материал с висока топлопроводимост, който улеснява предаването на топлинната енергия от земните недра на циркулиращия етиленгликол. Циркулационна помпа засмуква затопления разтвор от геотермалния топлообменник и го доставя до термопомпения агрегат, който от своя страна отнема топлината на разтвора и я предава на вътрешносградната инсталация. Изходящият, вече охладен разтвор от термопомпата постъпва отново в геотермалния топлообменник за последващо загряване. От един вертикален топлобменник се извлича от 7 до 9 kW топлинна енергия на термопомпата. При необходимост от по-голяма мощност се изграждат няколко топлообменника на разстояние най-малко 450 см един от друг. В сравнение с хоризонталния топлообменник, при този метод се постига по-високи коефициент на полезно действие, в следствие на целогодишно високите температури на земните недра.

ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

Все по-голямата замърсеност на въздуха в атмосферата изобщо и в частност във всяко затворено помещение – било то битово или производствено – налага използването на изкуствена вентилация, която се подбира в зависимост от причинителите на замърсяването.

Фирмата предлага на своите клиенти проектиране на индивидуални инсталации с възможност за охлаждане, отопление и използване температурата на изхвърляния въздух.

Постигането на зададените параметри се осъществява посредством:
- Отопление с : топлообменници, използващи вода или фреон; електрически нагреватели;
- Охлаждане с: климатична система вградена във вентилационната инсталация.

Системата за оползотворяване на топлината/студа на изхвърляния въздух спомага за по-ниски енергийни разходи за постигане на температурата в помещенията. Използват се пластинчати топлообменници.

ХЛАДИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Фирма „КУУЛ ЕЪР” ООД предлага както изграждане на ниско и средно температурни хладилни камери със съвременни конструкции (изграждане с хладилни панели тип “сандвич”), така и поддръжка, ремонт и сервиз на всякакъв тип хладилни съоръжения.

Снимки на хладилна камера изградена от нас в Технически Университет София за научно изследователски цели. Използва се отпадната топлина от кондензатора за битово горещо водоснабдяване (БГВ).

Wi Fi контролер

ИСКАТЕ ЛИ ДА КОНТРОЛИРАТЕ ВСЧКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ В ДОМА СИ СЪС СВОЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН?

WI-FI SMART CONTROL – устройството контролира дистанционно управлявани уреди (телевизори, осветление и ВСИЧКИ ВИДОВЕ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ) през интернет.

Безплатно мобилно приложение за iphone и android

Как работи: устройството автоматично намира вашата безжична мрежа, инсталирате на телефона си безплатното приложение, като по този начин то вече знае че ще бъде командвано от твоя телефон. След това от приложението избираш и прибавяш колкото си пожелаеш брой и вид уреди, като еднократно “запознаваш” дистанционните им с устройството. То запомня кодовете за управление и е готово да изпълнява командите ти. Лесно за инсталиране и използване.

Спецификации:
Температурен обхват: -20'C~60'C
Марка: Broadlink
Макс. напрежение: 5V
Макс. ток: 2A
Модел:RM home
Поддържа всички IR контролирани устройства
Поддръжка на Wifi 2.4GHz b/g/n.: Да
Операцоинна система: Android and IOS
Дистанционна връзка: Да
Поддържани модели: Всички Android телефони, IPHONE 5S , IPHONE 5C , IPHONE 5 , IPHONE 4 , IPHONE 4S
Размери: 11 cm x 11.5 cm x 3.5 cm (4.33 in x 4.53 in x 1.38 in)
Тегло: 350 гр
Адаптор: 220~240V, 50 Hz
Гаранция две години

За повече информация и цени моля свържете се с нас!